روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینتی مدرن - VRVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVenice
98,000,000 ریال
90,160,000 ریال

مدل : VRVenice / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC900

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC900
87,000,000 ریال
80,040,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRZinnia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRZinnia
85,000,000 ریال
78,200,000 ریال

مدل : VRZinnia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC800

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC800
83,000,000 ریال
76,360,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC700

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC700
75,000,000 ریال
69,000,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA17

روشویی کابینتی دیواری مدل SA17
71,000,000 ریال
65,320,000 ریال

مدل : S17 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 33 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - CWC400

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC400
64,500,000 ریال
59,340,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3030
62,760,000 ریال
57,739,200 ریال

مدل : VT3030 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3020
62,220,000 ریال
57,242,400 ریال

مدل : VT3020 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA20

روشویی کابینتی دیواری مدل SA20
62,100,000 ریال
57,132,000 ریال

مدل : S20 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFrancis
62,000,000 ریال
57,040,000 ریال

مدل : VRFrancis / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC500

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC500
61,000,000 ریال
56,120,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA16

روشویی کابینتی دیواری مدل SA16
57,900,000 ریال
53,268,000 ریال

مدل : S16 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA01

روشویی کابینتی دیواری مدل SA01
57,000,000 ریال
52,440,000 ریال

مدل : S01 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA30

روشویی کابینتی دیواری مدل SA30
56,900,000 ریال
52,348,000 ریال

مدل : S30 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی دیواری مدل VRArmado
56,000,000 ریال
51,520,000 ریال

مدل : VRArmado / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLucia2
55,000,000 ریال
50,600,000 ریال

مدل : VRLucia2 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRSalvia
54,000,000 ریال
49,680,000 ریال

مدل : VRSalvia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA19

روشویی کابینتی دیواری مدل SA19
50,950,000 ریال
46,874,000 ریال

مدل : S19 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA18

روشویی کابینتی دیواری مدل SA18
50,750,000 ریال
46,690,000 ریال

مدل : S18 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA24

روشویی کابینتی دیواری مدل SA24
50,700,000 ریال
46,644,000 ریال

مدل : S24 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA26

روشویی کابینتی دیواری مدل SA26
46,200,000 ریال
42,504,000 ریال

مدل : S26 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058
44,130,000 ریال
40,599,600 ریال

مدل : VT3058 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3062

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3062
43,880,000 ریال
40,369,600 ریال

مدل : VT3062 / عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 73 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3053

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3053
43,146,000 ریال
39,694,320 ریال

مدل : VT3053 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3027
42,950,000 ریال
39,514,000 ریال

مدل : VT3027 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3021
42,740,000 ریال
39,320,800 ریال

مدل : VT3021 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3054

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3054
42,386,000 ریال
38,995,120 ریال

مدل : VT3054 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 71 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA21

روشویی کابینتی دیواری مدل SA21
42,150,000 ریال
38,778,000 ریال

مدل : S21 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3055

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3055
42,126,000 ریال
38,755,920 ریال

مدل : VT3055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3057

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3057
41,243,000 ریال
37,943,560 ریال

مدل : VT3057 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3029
41,050,000 ریال
37,766,000 ریال

مدل : VT3029 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3063

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3063
40,960,000 ریال
37,683,200 ریال

مدل : VT3063 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3023
40,900,000 ریال
37,628,000 ریال

مدل : VT3023 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRGravity

روشویی کابینتی دیواری مدل VRGravity
40,500,000 ریال
37,260,000 ریال

مدل : VRGravity / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3056

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3056
39,880,000 ریال
36,689,600 ریال

مدل : VT3056 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3065

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3065
39,746,000 ریال
36,566,320 ریال

مدل : VT3065 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3046
39,670,000 ریال
36,496,400 ریال

مدل : VT3046 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3040

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3040
39,350,000 ریال
36,202,000 ریال

مدل : VT3040 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3024

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3024
38,736,000 ریال
35,637,120 ریال

مدل : VT3024 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3052

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3052
38,336,000 ریال
35,269,120 ریال

مدل : VT3052 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3044

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3044
37,940,000 ریال
34,904,800 ریال

مدل : VT3044 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3031

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3031
37,910,000 ریال
34,877,200 ریال

مدل : VT3031 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
37,890,000 ریال
34,858,800 ریال

مدل : VT3022 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA15

روشویی کابینتی دیواری مدل SA15
37,050,000 ریال
34,086,000 ریال

مدل : S15 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3026

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3026
37,036,000 ریال
34,073,120 ریال

مدل : VT3026 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3061

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3061
37,030,000 ریال
34,067,600 ریال

مدل : VT3061 / عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRVector

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVector
36,500,000 ریال
33,580,000 ریال

مدل : VRVector / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA27

روشویی کابینتی دیواری مدل SA27
36,200,000 ریال
33,304,000 ریال

مدل : S27 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3060

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3060
36,100,000 ریال
33,212,000 ریال

مدل : VT3060 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA10

روشویی کابینتی دیواری مدل SA10
36,050,000 ریال
33,166,000 ریال

مدل : S10 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 120 / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3025

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3025
35,520,000 ریال
32,678,400 ریال

مدل : VT3025 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRFlora

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFlora
35,500,000 ریال
32,660,000 ریال

مدل : VRFlora / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3033

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3033
35,410,000 ریال
32,577,200 ریال

مدل : VT3033 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA03

روشویی کابینتی دیواری مدل SA03
34,800,000 ریال
32,016,000 ریال

مدل : S03 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3028

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3028
34,700,000 ریال
31,924,000 ریال

مدل : VT3028 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA02

روشویی کابینتی دیواری مدل SA02
32,200,000 ریال
29,624,000 ریال

مدل : S02 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 / عرض باکس : 17 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRAspen

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAspen
32,000,000 ریال
29,440,000 ریال

مدل : VRAspen / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3066

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3066
30,320,000 ریال
27,894,400 ریال

مدل : VT3066 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3035

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3035
30,110,000 ریال
27,701,200 ریال

مدل : VT3035 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3045

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3045
30,110,000 ریال
27,701,200 ریال

مدل : VT3045 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA22

روشویی کابینتی دیواری مدل SA22
22,500,000 ریال
20,700,000 ریال

مدل : S22 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن

کابینت روشویی

کابینت دستشویی