روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3020
65,530,000 ریال
63,564,100 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3030
65,530,000 ریال
63,564,100 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Valentino

روشویی کابینتی دیواری مدل Valentino
62,532,000 ریال
60,656,040 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFrancis
59,000,000 ریال
57,230,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Julie

روشویی کابینتی دیواری مدل Julie
57,510,000 ریال
55,784,700 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E109

روشویی کابینتی دیواری مدل E109
56,500,000 ریال
54,805,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF18

روشویی کابینتی دیواری مدل AF18
56,052,000 ریال
54,370,440 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1044

روشویی کابینتی دیواری مدل M1044
55,150,000 ریال
53,495,500 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Natalie

روشویی کابینتی دیواری مدل Natalie
55,080,000 ریال
53,427,600 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E101

روشویی کابینتی دیواری مدل E101
54,000,000 ریال
52,380,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRHavana

روشویی کابینتی دیواری مدل VRHavana
53,000,000 ریال
51,410,000 ریال

عمق کابینت : 470 سانتیمتر / طول کابینت : 540 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی دیواری مدل VRArmado
52,000,000 ریال
50,440,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Otis

روشویی کابینتی دیواری مدل Otis
51,840,000 ریال
50,284,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Narsis

روشویی کابینتی دیواری مدل Narsis
51,354,000 ریال
49,813,380 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1045

روشویی کابینتی دیواری مدل M1045
50,200,000 ریال
48,694,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLima

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLima
49,500,000 ریال
48,015,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRSalvia
46,000,000 ریال
44,620,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E108

روشویی کابینتی دیواری مدل E108
46,000,000 ریال
44,620,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Kine

روشویی کابینتی دیواری مدل Kine
45,360,000 ریال
43,999,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1023

روشویی کابینتی دیواری مدل M1023
44,450,000 ریال
43,116,500 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 105 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM100

روشویی کابینتی دیواری مدل AM100
44,140,000 ریال
42,815,800 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Hermes

روشویی کابینتی دیواری مدل Hermes
44,064,000 ریال
42,742,080 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLucia2
43,840,000 ریال
42,524,800 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3046
43,340,000 ریال
42,039,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3053

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3053
43,146,000 ریال
41,851,620 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM105

روشویی کابینتی دیواری مدل AM105
43,040,000 ریال
41,748,800 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM109

روشویی کابینتی دیواری مدل AM109
43,040,000 ریال
41,748,800 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058
42,810,000 ریال
41,525,700 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3021
42,770,000 ریال
41,486,900 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3054

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3054
42,386,000 ریال
41,114,420 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 71 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3029
42,350,000 ریال
41,079,500 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1049

روشویی کابینتی دیواری مدل M1049
42,200,000 ریال
40,934,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3031

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3031
42,060,000 ریال
40,798,200 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E106

روشویی کابینتی دیواری مدل E106
41,990,000 ریال
40,730,300 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E104

روشویی کابینتی دیواری مدل E104
41,950,000 ریال
40,691,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1046

روشویی کابینتی دیواری مدل M1046
41,900,000 ریال
40,643,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 51 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF25

روشویی کابینتی دیواری مدل AF25
41,634,000 ریال
40,384,980 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 69 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E086

روشویی کابینتی دیواری مدل E086
41,400,000 ریال
40,158,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3027
41,000,000 ریال
39,770,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3063

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3063
40,990,000 ریال
39,760,300 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E103

روشویی کابینتی دیواری مدل E103
40,550,000 ریال
39,333,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3040

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3040
40,250,000 ریال
39,042,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF22

روشویی کابینتی دیواری مدل AF22
40,014,000 ریال
38,813,580 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3023
39,900,000 ریال
38,703,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Clara

روشویی کابینتی دیواری مدل Clara
39,852,000 ریال
38,656,440 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM102

روشویی کابینتی دیواری مدل AM102
39,500,000 ریال
38,315,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM106

روشویی کابینتی دیواری مدل AM106
39,500,000 ریال
38,315,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Verona

روشویی کابینتی دیواری مدل Verona
39,366,000 ریال
38,185,020 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E107

روشویی کابینتی دیواری مدل E107
39,300,000 ریال
38,121,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Ariana

روشویی کابینتی دیواری مدل Ariana
39,204,000 ریال
38,027,880 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 42 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3024

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3024
38,736,000 ریال
37,573,920 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1024

روشویی کابینتی دیواری مدل M1024
38,650,000 ریال
37,490,500 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM103

روشویی کابینتی دیواری مدل AM103
38,620,000 ریال
37,461,400 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM108

روشویی کابینتی دیواری مدل AM108
38,620,000 ریال
37,461,400 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3056

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3056
38,560,000 ریال
37,403,200 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E085

روشویی کابینتی دیواری مدل E085
38,300,000 ریال
37,151,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3044

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3044
37,950,000 ریال
36,811,500 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
37,820,000 ریال
36,685,400 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1025

روشویی کابینتی دیواری مدل M1025
37,500,000 ریال
36,375,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 88 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Casper

روشویی کابینتی دیواری مدل Casper
37,260,000 ریال
36,142,200 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1051

روشویی کابینتی دیواری مدل M1051
37,100,000 ریال
35,987,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF26

روشویی کابینتی دیواری مدل AF26
37,098,000 ریال
35,985,060 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3026

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3026
37,036,000 ریال
35,924,920 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E105

روشویی کابینتی دیواری مدل E105
36,950,000 ریال
35,841,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Alfa

روشویی کابینتی دیواری مدل Alfa
36,936,000 ریال
35,827,920 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3061

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3061
36,820,000 ریال
35,715,400 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E090

روشویی کابینتی دیواری مدل E090
36,750,000 ریال
35,647,500 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Vensa

روشویی کابینتی دیواری مدل Vensa
36,612,000 ریال
35,513,640 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM111

روشویی کابینتی دیواری مدل AM111
36,410,000 ریال
35,317,700 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3060

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3060
36,110,000 ریال
35,026,700 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E097

روشویی کابینتی دیواری مدل E097
35,950,000 ریال
34,871,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E098

روشویی کابینتی دیواری مدل E098
35,750,000 ریال
34,677,500 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M2032

روشویی کابینتی دیواری مدل M2032
35,700,000 ریال
34,629,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRMelin

روشویی کابینتی دیواری مدل VRMelin
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 44 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRRomano

روشویی کابینتی دیواری مدل VRRomano
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 78 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S19

روشویی کابینتی دیواری مدل S19
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S22

روشویی کابینتی دیواری مدل S22
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S24

روشویی کابینتی دیواری مدل S24
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن

کابینت روشویی

کابینت دستشویی