روشویی کابینتی لوتوس

روشویی کابینتی لوتوس - ELIZABETH

روشویی کابینتی دیواری مدل ELIZABETH
263,300,000 ریال
236,970,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - VIVA

روشویی کابینتی دیواری مدل VIVA
146,700,000 ریال
132,030,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - atlantic

روشویی کابینتی دیواری مدل atlantic
131,700,000 ریال
118,530,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - Coconut

روشویی کابینتی دیواری مدل Coconut
131,100,000 ریال
117,990,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 45.5 سانتیمتر / طول باکس : 91 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - TSAR

روشویی کابینتی دیواری مدل TSAR
130,000,000 ریال
117,000,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - casino1000

روشویی کابینتی دیواری مدل casino1000
126,700,000 ریال
114,030,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - DIANA

روشویی کابینتی دیواری مدل DIANA
120,500,000 ریال
108,450,000 ریال

عمق کابینت : 51.5 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - messina

روشویی کابینتی دیواری مدل messina
120,000,000 ریال
108,000,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - IMPERIAL

روشویی کابینتی دیواری مدل IMPERIAL
116,700,000 ریال
105,030,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - palermo1000

روشویی کابینتی دیواری مدل palermo1000
116,700,000 ریال
105,030,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - PV2200

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2200
115,500,000 ریال
103,950,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - HAWAII

روشویی کابینتی دیواری مدل HAWAII
111,100,000 ریال
99,990,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - sara

روشویی کابینتی دیواری مدل sara
109,500,000 ریال
98,550,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 55 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - LANA

روشویی کابینتی دیواری مدل LANA
108,300,000 ریال
97,470,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - florida1100

روشویی کابینتی دیواری مدل florida1100
108,300,000 ریال
97,470,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - Marlik

روشویی کابینتی دیواری مدل Marlik
107,800,000 ریال
97,020,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101.5 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - montecarlo

روشویی کابینتی دیواری مدل montecarlo
107,600,000 ریال
96,840,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - PALERMO900

روشویی کابینتی دیواری مدل PALERMO900
106,700,000 ریال
96,030,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - BLUEBERRY1200

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY1200
105,000,000 ریال
94,500,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - ROYAL1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL1000
104,500,000 ریال
94,050,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - MONACO1000

روشویی کابینتی دیواری مدل MONACO1000
102,800,000 ریال
92,520,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MANGO800

روشویی کابینتی دیواری مدل MANGO800
101,000,000 ریال
90,900,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - cordoba

روشویی کابینتی دیواری مدل cordoba
99,500,000 ریال
89,550,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MILA900

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA900
97,800,000 ریال
88,020,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - chili

روشویی کابینتی دیواری مدل chili
97,800,000 ریال
88,020,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - VENICE

روشویی کابینتی دیواری مدل VENICE
97,200,000 ریال
87,480,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - florida900

روشویی کابینتی دیواری مدل florida900
97,200,000 ریال
87,480,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - SCARLET

روشویی کابینتی دیواری مدل SCARLET
95,500,000 ریال
85,950,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MANGO700

روشویی کابینتی دیواری مدل MANGO700
93,900,000 ریال
84,510,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - TINA

روشویی کابینتی دیواری مدل TINA
93,300,000 ریال
83,970,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC42

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC42
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر / طول آینه : 99 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - hermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل hermes800
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - sofia

روشویی کابینتی دیواری مدل sofia
91,700,000 ریال
82,530,000 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 78 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - MARKIZ

روشویی کابینتی دیواری مدل MARKIZ
91,100,000 ریال
81,990,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - SD6009

روشویی کابینتی دیواری مدل SD6009
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC43

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC43
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - bizance

روشویی کابینتی دیواری مدل bizance
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - kenya1000

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya1000
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - MILA800

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA800
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 77 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - MATILDA800

روشویی کابینتی دیواری مدل MATILDA800
88,900,000 ریال
80,010,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - pacific

روشویی کابینتی دیواری مدل pacific
88,300,000 ریال
79,470,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - ROYAL800

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL800
88,000,000 ریال
79,200,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - HERMES700

روشویی کابینتی دیواری مدل HERMES700
87,800,000 ریال
79,020,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MANGO600

روشویی کابینتی دیواری مدل MANGO600
86,700,000 ریال
78,030,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - lawrence760

روشویی کابینتی دیواری مدل lawrence760
85,000,000 ریال
76,500,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - Sezar901

روشویی کابینتی دیواری مدل Sezar901
85,000,000 ریال
76,500,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV7001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV7001
83,300,000 ریال
74,970,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - HAMOON

روشویی کابینتی دیواری مدل HAMOON
81,700,000 ریال
73,530,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - shark

روشویی کابینتی دیواری مدل shark
81,700,000 ریال
73,530,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MILA700

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA700
81,700,000 ریال
73,530,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC25

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC25
80,500,000 ریال
72,450,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - viena

روشویی کابینتی دیواری مدل viena
80,500,000 ریال
72,450,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - ZEBRA

روشویی کابینتی دیواری مدل ZEBRA
80,000,000 ریال
72,000,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - zebra

روشویی کابینتی دیواری مدل zebra
80,000,000 ریال
72,000,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV5001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5001
79,100,000 ریال
71,190,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - opal

روشویی کابینتی دیواری مدل opal
78,900,000 ریال
71,010,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - martin

روشویی کابینتی دیواری مدل martin
78,300,000 ریال
70,470,000 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - kenya800

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya800
77,800,000 ریال
70,020,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - queen800

روشویی کابینتی دیواری مدل queen800
77,200,000 ریال
69,480,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - torino

روشویی کابینتی دیواری مدل torino
77,200,000 ریال
69,480,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - MATILDA600

روشویی کابینتی دیواری مدل MATILDA600
76,100,000 ریال
68,490,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - BLUEBERRY800

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY800
75,500,000 ریال
67,950,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - volga

روشویی کابینتی دیواری مدل volga
75,000,000 ریال
67,500,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - LAWRENCE600

روشویی کابینتی دیواری مدل LAWRENCE600
73,300,000 ریال
65,970,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - QUEEN700

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN700
73,300,000 ریال
65,970,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV5000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5000
73,300,000 ریال
65,970,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PRINCE

روشویی کابینتی دیواری مدل PRINCE
71,700,000 ریال
64,530,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - lucca801

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca801
69,700,000 ریال
62,730,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - yak

روشویی کابینتی دیواری مدل yak
68,900,000 ریال
62,010,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - KENYA600

روشویی کابینتی دیواری مدل KENYA600
67,800,000 ریال
61,020,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - kenya600

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya600
67,800,000 ریال
61,020,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - marshal

روشویی کابینتی دیواری مدل marshal
67,800,000 ریال
61,020,000 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - QUEEN600

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN600
66,700,000 ریال
60,030,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PAULA

روشویی کابینتی دیواری مدل PAULA
66,000,000 ریال
59,400,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV4000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV4000
64,700,000 ریال
58,230,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
64,500,000 ریال
58,050,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
64,500,000 ریال
58,050,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV6001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV6001
64,500,000 ریال
58,050,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - GINO

روشویی کابینتی دیواری مدل GINO
60,900,000 ریال
54,810,000 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - lucca601

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca601
60,900,000 ریال
54,810,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - VIRGIN600

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN600
60,000,000 ریال
54,000,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - COCO

روشویی کابینتی دیواری مدل COCO
58,900,000 ریال
53,010,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - ALP800

روشویی کابینتی دیواری مدل ALP800
56,700,000 ریال
51,030,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - PV101

روشویی کابینتی دیواری مدل PV101
56,700,000 ریال
51,030,000 ریال

عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - ALP600

روشویی کابینتی دیواری مدل ALP600
49,500,000 ریال
44,550,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوتوس - VIRGIN470

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN470
46,700,000 ریال
42,030,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - shell

روشویی کابینتی دیواری مدل shell
45,500,000 ریال
40,950,000 ریال

عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - golf

روشویی کابینتی دیواری مدل golf
42,800,000 ریال
38,520,000 ریال

عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - smart

روشویی کابینتی دیواری مدل smart
38,900,000 ریال
35,010,000 ریال

عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوتوس - PV760

روشویی کابینتی دیواری مدل PV760
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.