روشویی کابینتی لوتوس

روشویی کابینتی لوتوس - ELIZABETH

روشویی کابینتی دیواری مدل ELIZABETH
233,000,000 ریال
209,700,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - VIVA

روشویی کابینتی دیواری مدل VIVA
128,500,000 ریال
115,650,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - atlantic

روشویی کابینتی دیواری مدل atlantic
115,600,000 ریال
104,040,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - TSAR

روشویی کابینتی دیواری مدل TSAR
112,200,000 ریال
100,980,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - casino1000

روشویی کابینتی دیواری مدل casino1000
109,500,000 ریال
98,550,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - messina

روشویی کابینتی دیواری مدل messina
106,500,000 ریال
95,850,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - DIANA

روشویی کابینتی دیواری مدل DIANA
103,300,000 ریال
92,970,000 ریال

عمق کابینت : 51.5 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - palermo1000

روشویی کابینتی دیواری مدل palermo1000
102,900,000 ریال
92,610,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - montecarlo

روشویی کابینتی دیواری مدل montecarlo
102,200,000 ریال
91,980,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - IMPERIAL

روشویی کابینتی دیواری مدل IMPERIAL
101,100,000 ریال
90,990,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - BLUEBERRY1200

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY1200
99,500,000 ریال
89,550,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PALERMO900

روشویی کابینتی دیواری مدل PALERMO900
97,100,000 ریال
87,390,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV2200

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2200
96,700,000 ریال
87,030,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - florida1100

روشویی کابینتی دیواری مدل florida1100
95,300,000 ریال
85,770,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - HAWAII

روشویی کابینتی دیواری مدل HAWAII
94,800,000 ریال
85,320,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - LANA

روشویی کابینتی دیواری مدل LANA
93,300,000 ریال
83,970,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MONICA1200

روشویی کابینتی دیواری مدل MONICA1200
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - sara

روشویی کابینتی دیواری مدل sara
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 55 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PARIS

روشویی کابینتی دیواری مدل PARIS
88,500,000 ریال
79,650,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MONACO1000

روشویی کابینتی دیواری مدل MONACO1000
88,500,000 ریال
79,650,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - cordoba

روشویی کابینتی دیواری مدل cordoba
87,200,000 ریال
78,480,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - ROYAL1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL1000
86,600,000 ریال
77,940,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - chili

روشویی کابینتی دیواری مدل chili
86,000,000 ریال
77,400,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - pacific

روشویی کابینتی دیواری مدل pacific
84,800,000 ریال
76,320,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - florida900

روشویی کابینتی دیواری مدل florida900
83,900,000 ریال
75,510,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - VENICE

روشویی کابینتی دیواری مدل VENICE
83,800,000 ریال
75,420,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MILA

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA
81,700,000 ریال
73,530,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - SCARLET

روشویی کابینتی دیواری مدل SCARLET
81,300,000 ریال
73,170,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - sofia

روشویی کابینتی دیواری مدل sofia
80,600,000 ریال
72,540,000 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 78 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - TINA

روشویی کابینتی دیواری مدل TINA
79,500,000 ریال
71,550,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC42

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC42
79,300,000 ریال
71,370,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر / طول آینه : 99 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - hermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل hermes800
79,300,000 ریال
71,370,000 ریال

عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MARKIZ

روشویی کابینتی دیواری مدل MARKIZ
78,900,000 ریال
71,010,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - bizance

روشویی کابینتی دیواری مدل bizance
77,700,000 ریال
69,930,000 ریال

عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC43

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC43
77,600,000 ریال
69,840,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - shark

روشویی کابینتی دیواری مدل shark
77,200,000 ریال
69,480,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - SD759

روشویی کابینتی دیواری مدل SD759
76,600,000 ریال
68,940,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - SD6009

روشویی کابینتی دیواری مدل SD6009
76,100,000 ریال
68,490,000 ریال

عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - HERMES700

روشویی کابینتی دیواری مدل HERMES700
75,200,000 ریال
67,680,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV5001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5001
75,100,000 ریال
67,590,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - ZEBRA

روشویی کابینتی دیواری مدل ZEBRA
73,800,000 ریال
66,420,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - zebra

روشویی کابینتی دیواری مدل zebra
73,800,000 ریال
66,420,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MANGO600

روشویی کابینتی دیواری مدل MANGO600
73,700,000 ریال
66,330,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - ROYAL800

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL800
73,700,000 ریال
66,330,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV7001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV7001
72,500,000 ریال
65,250,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - lawrence760

روشویی کابینتی دیواری مدل lawrence760
72,200,000 ریال
64,980,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - MATILDA800

روشویی کابینتی دیواری مدل MATILDA800
71,300,000 ریال
64,170,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - HAMOON

روشویی کابینتی دیواری مدل HAMOON
70,200,000 ریال
63,180,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - CLASSIC25

روشویی کابینتی دیواری مدل CLASSIC25
69,600,000 ریال
62,640,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV5000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5000
69,500,000 ریال
62,550,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - viena

روشویی کابینتی دیواری مدل viena
68,900,000 ریال
62,010,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - opal

روشویی کابینتی دیواری مدل opal
67,200,000 ریال
60,480,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - torino

روشویی کابینتی دیواری مدل torino
66,600,000 ریال
59,940,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - queen800

روشویی کابینتی دیواری مدل queen800
66,200,000 ریال
59,580,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - volga

روشویی کابینتی دیواری مدل volga
66,100,000 ریال
59,490,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - martin

روشویی کابینتی دیواری مدل martin
65,600,000 ریال
59,040,000 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - LAWRENCE600

روشویی کابینتی دیواری مدل LAWRENCE600
65,000,000 ریال
58,500,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - kenya800

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya800
64,500,000 ریال
58,050,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - BLUEBERRY800

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY800
64,300,000 ریال
57,870,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV751

روشویی کابینتی دیواری مدل PV751
62,900,000 ریال
56,610,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 80 سانتیمتر / طول باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - QUEEN700

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN700
62,000,000 ریال
55,800,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PRINCE

روشویی کابینتی دیواری مدل PRINCE
61,500,000 ریال
55,350,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - lucca801

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca801
61,500,000 ریال
55,350,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV4000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV4000
61,500,000 ریال
55,350,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - marshal

روشویی کابینتی دیواری مدل marshal
60,000,000 ریال
54,000,000 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - yak

روشویی کابینتی دیواری مدل yak
60,000,000 ریال
54,000,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PAULA

روشویی کابینتی دیواری مدل PAULA
59,700,000 ریال
53,730,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
59,100,000 ریال
53,190,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
59,100,000 ریال
53,190,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - KENYA600

روشویی کابینتی دیواری مدل KENYA600
58,300,000 ریال
52,470,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - kenya600

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya600
58,300,000 ریال
52,470,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - QUEEN600

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN600
56,700,000 ریال
51,030,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV6001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV6001
55,000,000 ریال
49,500,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - lucca601

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca601
53,900,000 ریال
48,510,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - GINO

روشویی کابینتی دیواری مدل GINO
53,600,000 ریال
48,240,000 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - VIRGIN600

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN600
52,900,000 ریال
47,610,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV207

روشویی کابینتی دیواری مدل PV207
51,200,000 ریال
46,080,000 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - COCO

روشویی کابینتی دیواری مدل COCO
50,300,000 ریال
45,270,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - LEON600

روشویی کابینتی دیواری مدل LEON600
50,300,000 ریال
45,270,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - ALPS800

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS800
50,200,000 ریال
45,180,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV101

روشویی کابینتی دیواری مدل PV101
48,300,000 ریال
43,470,000 ریال

عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV060

روشویی کابینتی دیواری مدل PV060
48,000,000 ریال
43,200,000 ریال

عمق کابینت : 43.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - PV760

روشویی کابینتی دیواری مدل PV760
45,500,000 ریال
40,950,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - ALPS600

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS600
44,200,000 ریال
39,780,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - VIRGIN470

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN470
43,900,000 ریال
39,510,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - shell

روشویی کابینتی دیواری مدل shell
41,500,000 ریال
37,350,000 ریال

عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - golf

روشویی کابینتی دیواری مدل golf
37,500,000 ریال
33,750,000 ریال

عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوتوس - smart

روشویی کابینتی دیواری مدل smart
33,200,000 ریال
29,880,000 ریال

عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر