روشویی کابینتی لاکچری

روشویی کابینتی لاکچری - atlantic

روشویی کابینتی دیواری مدل atlantic
115,600,000 ریال
112,132,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - messina

روشویی کابینتی دیواری مدل messina
106,500,000 ریال
103,305,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - montecarlo

روشویی کابینتی دیواری مدل montecarlo
102,200,000 ریال
99,134,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - BLUEBERRY1200

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY1200
99,500,000 ریال
96,515,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2200

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2200
96,700,000 ریال
93,799,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD545

روشویی کابینتی دیواری مدل RD545
96,400,000 ریال
93,508,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - MONICA1200

روشویی کابینتی دیواری مدل MONICA1200
92,200,000 ریال
89,434,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
91,000,000 ریال
88,270,000 ریال

عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - cordoba

روشویی کابینتی دیواری مدل cordoba
87,200,000 ریال
84,584,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ROYAL1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL1000
86,600,000 ریال
84,002,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - chili

روشویی کابینتی دیواری مدل chili
86,000,000 ریال
83,420,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - pacific

روشویی کابینتی دیواری مدل pacific
84,800,000 ریال
82,256,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVenice
82,000,000 ریال
79,540,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - MILA

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA
81,700,000 ریال
79,249,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - sofia

روشویی کابینتی دیواری مدل sofia
80,600,000 ریال
78,182,000 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 78 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
80,000,000 ریال
77,600,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - shark

روشویی کابینتی دیواری مدل shark
77,200,000 ریال
74,884,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV5001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5001
75,100,000 ریال
72,847,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - zebra

روشویی کابینتی دیواری مدل zebra
73,800,000 ریال
71,586,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ZEBRA

روشویی کابینتی دیواری مدل ZEBRA
73,800,000 ریال
71,586,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ROYAL800

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL800
73,700,000 ریال
71,489,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV7001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV7001
72,500,000 ریال
70,325,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lawrence760

روشویی کابینتی دیواری مدل lawrence760
72,200,000 ریال
70,034,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRZinnia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRZinnia
72,000,000 ریال
69,840,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV5000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5000
69,500,000 ریال
67,415,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - viena

روشویی کابینتی دیواری مدل viena
68,900,000 ریال
66,833,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - opal

روشویی کابینتی دیواری مدل opal
67,200,000 ریال
65,184,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - torino

روشویی کابینتی دیواری مدل torino
66,600,000 ریال
64,602,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RO1200
66,580,000 ریال
64,582,600 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - queen800

روشویی کابینتی دیواری مدل queen800
66,200,000 ریال
64,214,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - volga

روشویی کابینتی دیواری مدل volga
66,100,000 ریال
64,117,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LAWRENCE600

روشویی کابینتی دیواری مدل LAWRENCE600
65,000,000 ریال
63,050,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - kenya800

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya800
64,500,000 ریال
62,565,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - BLUEBERRY800

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY800
64,300,000 ریال
62,371,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV751

روشویی کابینتی دیواری مدل PV751
62,900,000 ریال
61,013,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 80 سانتیمتر / طول باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - QUEEN700

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN700
62,000,000 ریال
60,140,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ1000
61,540,000 ریال
59,693,800 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV4000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV4000
61,500,000 ریال
59,655,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lucca801

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca801
61,500,000 ریال
59,655,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PRINCE

روشویی کابینتی دیواری مدل PRINCE
61,500,000 ریال
59,655,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - yak

روشویی کابینتی دیواری مدل yak
60,000,000 ریال
58,200,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - marshal

روشویی کابینتی دیواری مدل marshal
60,000,000 ریال
58,200,000 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PAULA

روشویی کابینتی دیواری مدل PAULA
59,700,000 ریال
57,909,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
59,100,000 ریال
57,327,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
59,100,000 ریال
57,327,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - kenya600

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya600
58,300,000 ریال
56,551,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - KENYA600

روشویی کابینتی دیواری مدل KENYA600
58,300,000 ریال
56,551,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - QUEEN600

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN600
56,700,000 ریال
54,999,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO900B

روشویی کابینتی دیواری مدل RO900B
55,770,000 ریال
54,096,900 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RAC1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RAC1000
55,450,000 ریال
53,786,500 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV6001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV6001
55,000,000 ریال
53,350,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lucca601

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca601
53,900,000 ریال
52,283,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - GINO

روشویی کابینتی دیواری مدل GINO
53,600,000 ریال
51,992,000 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST900BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RST900BWD
53,240,000 ریال
51,642,800 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST900

روشویی کابینتی دیواری مدل RST900
53,130,000 ریال
51,536,100 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VIRGIN600

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN600
52,900,000 ریال
51,313,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ900WD

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ900WD
51,670,000 ریال
50,119,900 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R1200

روشویی کابینتی دیواری مدل R1200
51,570,000 ریال
50,022,900 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV207

روشویی کابینتی دیواری مدل PV207
51,200,000 ریال
49,664,000 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ901B

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ901B
50,930,000 ریال
49,402,100 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LEON600

روشویی کابینتی دیواری مدل LEON600
50,300,000 ریال
48,791,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - COCO

روشویی کابینتی دیواری مدل COCO
50,300,000 ریال
48,791,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ALPS800

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS800
50,200,000 ریال
48,694,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ901

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ901
49,990,000 ریال
48,490,300 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST901

روشویی کابینتی دیواری مدل RST901
49,570,000 ریال
48,082,900 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV101

روشویی کابینتی دیواری مدل PV101
48,300,000 ریال
46,851,000 ریال

عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV060

روشویی کابینتی دیواری مدل PV060
48,000,000 ریال
46,560,000 ریال

عمق کابینت : 43.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R900

روشویی کابینتی دیواری مدل R900
46,730,000 ریال
45,328,100 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ800

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ800
46,110,000 ریال
44,726,700 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV760

روشویی کابینتی دیواری مدل PV760
45,500,000 ریال
44,135,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ALPS600

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS600
44,200,000 ریال
42,874,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VIRGIN470

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN470
43,900,000 ریال
42,583,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA802

روشویی کابینتی دیواری مدل RA802
43,380,000 ریال
42,078,600 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO900

روشویی کابینتی دیواری مدل RO900
43,380,000 ریال
42,078,600 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA800B

روشویی کابینتی دیواری مدل RA800B
41,900,000 ریال
40,643,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - shell

روشویی کابینتی دیواری مدل shell
41,500,000 ریال
40,255,000 ریال

عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO600

روشویی کابینتی دیواری مدل RO600
40,650,000 ریال
39,430,500 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RAC800

روشویی کابینتی دیواری مدل RAC800
40,220,000 ریال
39,013,400 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST601

روشویی کابینتی دیواری مدل RST601
38,960,000 ریال
37,791,200 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD801

روشویی کابینتی دیواری مدل RD801
37,700,000 ریال
36,569,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - golf

روشویی کابینتی دیواری مدل golf
37,500,000 ریال
36,375,000 ریال

عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA801

روشویی کابینتی دیواری مدل RA801
36,660,000 ریال
35,560,200 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS760

روشویی کابینتی دیواری مدل RS760
36,340,000 ریال
35,249,800 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD601W

روشویی کابینتی دیواری مدل RD601W
34,760,000 ریال
33,717,200 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RY550

روشویی کابینتی دیواری مدل RY550
34,350,000 ریال
33,319,500 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ600

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ600
34,250,000 ریال
33,222,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700BWD
34,140,000 ریال
33,115,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RGM600

روشویی کابینتی دیواری مدل RGM600
33,500,000 ریال
32,495,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA800

روشویی کابینتی دیواری مدل RA800
33,300,000 ریال
32,301,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - smart

روشویی کابینتی دیواری مدل smart
33,200,000 ریال
32,204,000 ریال

عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R750

روشویی کابینتی دیواری مدل R750
32,670,000 ریال
31,689,900 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ750
31,400,000 ریال
30,458,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700B

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700B
31,200,000 ریال
30,264,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700
29,730,000 ریال
28,838,100 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST600

روشویی کابینتی دیواری مدل RST600
29,620,000 ریال
28,731,400 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ601

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ601
29,090,000 ریال
28,217,300 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RY600

روشویی کابینتی دیواری مدل RY600
28,040,000 ریال
27,198,800 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO601

روشویی کابینتی دیواری مدل RO601
27,940,000 ریال
27,101,800 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS600

روشویی کابینتی دیواری مدل RS600
27,940,000 ریال
27,101,800 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST600B

روشویی کابینتی دیواری مدل RST600B
27,940,000 ریال
27,101,800 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD450

روشویی کابینتی دیواری مدل RD450
26,890,000 ریال
26,083,300 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 46 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA600

روشویی کابینتی دیواری مدل RA600
26,780,000 ریال
25,976,600 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO400

روشویی کابینتی دیواری مدل RO400
19,540,000 ریال
18,953,800 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ450B

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ450B
19,330,000 ریال
18,750,100 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ450

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ450
15,970,000 ریال
15,490,900 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RGM400

روشویی کابینتی دیواری مدل RGM400
15,860,000 ریال
15,384,200 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R8004B

روشویی کابینتی دیواری مدل R8004B
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO600DWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RO600DWD
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری

کابینت روشویی

کابینت دستشویی