روشویی کابینتی سلطنتی

روشویی کابینتی سلطنتی - LTElizabet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTElizabet
263,300,000 ریال
236,970,000 ریال

مدل : ELIZABETH / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTTsar

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTsar
130,000,000 ریال
117,000,000 ریال

مدل : TSAR / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTImpeial

روشویی کابینتی دیواری مدل LTImpeial
116,700,000 ریال
105,030,000 ریال

مدل : IMPERIAL / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
115,000,000 ریال
103,500,000 ریال

مدل : VRAngel / عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTLana

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLana
108,300,000 ریال
97,470,000 ریال

مدل : LANA / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMonaco1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMonaco1000
102,800,000 ریال
92,520,000 ریال

مدل : MONACO1000 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVenice
97,200,000 ریال
87,480,000 ریال

مدل : VENICE / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTScarlet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTScarlet
95,500,000 ریال
85,950,000 ریال

مدل : SCARLET / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
95,000,000 ریال
85,500,000 ریال

مدل : VRVanda / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes800
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

مدل : hermes800 / عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic42

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic42
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

مدل : CLASSIC42 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر / طول آینه : 99 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMarkiz

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarkiz
91,100,000 ریال
81,990,000 ریال

مدل : MARKIZ / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTBizance

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBizance
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

مدل : bizance / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic43

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic43
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

مدل : CLASSIC43 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes700
87,800,000 ریال
79,020,000 ریال

مدل : HERMES700 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHamoon

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHamoon
81,700,000 ریال
73,530,000 ریال

مدل : HAMOON / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic25

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic25
80,500,000 ریال
72,450,000 ریال

مدل : CLASSIC25 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی