روشویی کابینتی کوچک

روشویی کابینتی کوچک - VRLima

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLima
58,000,000 ریال
52,200,000 ریال

مدل : VRLima / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC600

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC600
56,500,000 ریال
50,850,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 51 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC200
48,800,000 ریال
43,920,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTVirgin470

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVirgin470
46,700,000 ریال
42,030,000 ریال

مدل : VIRGIN470 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTGolf

روشویی کابینتی دیواری مدل LTGolf
42,800,000 ریال
38,520,000 ریال

مدل : golf / عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL042

روشویی کابینتی دیواری مدل EL042
42,100,000 ریال
37,890,000 ریال

مدل : E042 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC100
42,000,000 ریال
37,800,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTSmart

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSmart
38,900,000 ریال
35,010,000 ریال

مدل : smart / عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL041

روشویی کابینتی دیواری مدل EL041
37,550,000 ریال
33,795,000 ریال

مدل : E041 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - MZElena

روشویی کابینتی دیواری مدل MZElena
32,875,000 ریال
29,587,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL026

روشویی کابینتی دیواری مدل EL026
25,650,000 ریال
23,085,000 ریال

مدل : E026 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL091

روشویی کابینتی دیواری مدل EL091
21,950,000 ریال
19,755,000 ریال

مدل : E091 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 35 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL011

روشویی کابینتی دیواری مدل EL011
21,700,000 ریال
19,530,000 ریال

مدل : E011 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3064

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3064
21,250,000 ریال
19,125,000 ریال

مدل : VT3064 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3043

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3043
21,110,000 ریال
18,999,000 ریال

مدل : VT3043 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL005

روشویی کابینتی دیواری مدل EL005
20,900,000 ریال
18,810,000 ریال

مدل : E005 / عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - MZAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAndre
20,625,000 ریال
18,562,500 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059
19,600,000 ریال
17,640,000 ریال

مدل : VT3059 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL006

روشویی کابینتی دیواری مدل EL006
19,300,000 ریال
17,370,000 ریال

مدل : E006 / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - MCAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAndre
18,950,000 ریال
17,055,000 ریال

مدل : MAndre / عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - MCAtila

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtila
18,950,000 ریال
17,055,000 ریال

مدل : MAtila / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - VT3037

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3037
15,890,000 ریال
14,301,000 ریال

مدل : VT3037 / عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3041

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3041
15,785,000 ریال
14,206,500 ریال

مدل : VT3041 / عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC1700

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1700
15,250,000 ریال
13,725,000 ریال

عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC1900

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1900
15,250,000 ریال
13,725,000 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3039

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3039
14,880,000 ریال
13,392,000 ریال

مدل : VT3039 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک