روشویی کابینتی ارزان

روشویی کابینتی ارزان - VT3042

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3042
30,000,000 ریال
25,500,000 ریال

مدل : VT3042 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL067

روشویی کابینتی دیواری مدل EL067
29,950,000 ریال
25,457,500 ریال

مدل : E067 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL093

روشویی کابینتی دیواری مدل EL093
29,950,000 ریال
25,457,500 ریال

مدل : E093 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL063

روشویی کابینتی دیواری مدل EL063
29,400,000 ریال
24,990,000 ریال

مدل : E063 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL002

روشویی کابینتی دیواری مدل EL002
29,300,000 ریال
24,905,000 ریال

مدل : E002 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1200
29,150,000 ریال
24,777,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL061

روشویی کابینتی دیواری مدل EL061
28,950,000 ریال
24,607,500 ریال

مدل : E061 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL089

روشویی کابینتی دیواری مدل EL089
28,550,000 ریال
24,267,500 ریال

مدل : E089 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL055

روشویی کابینتی دیواری مدل EL055
28,250,000 ریال
24,012,500 ریال

مدل : E055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3036

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3036
27,180,000 ریال
23,103,000 ریال

مدل : VT3036 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC1030

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1030
27,100,000 ریال
23,035,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3034
27,020,000 ریال
22,967,000 ریال

مدل : VT3034 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL080

روشویی کابینتی دیواری مدل EL080
26,900,000 ریال
22,865,000 ریال

مدل : E080 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3032

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3032
26,720,000 ریال
22,712,000 ریال

مدل : VT3032 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - CWC1300

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1300
26,400,000 ریال
22,440,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL094

روشویی کابینتی دیواری مدل EL094
26,300,000 ریال
22,355,000 ریال

مدل : E094 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1027
26,200,000 ریال
22,270,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL070

روشویی کابینتی دیواری مدل EL070
26,200,000 ریال
22,270,000 ریال

مدل : E070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC2026

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2026
25,950,000 ریال
22,057,500 ریال

مدل : M2026 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL043

روشویی کابینتی دیواری مدل EL043
25,850,000 ریال
21,972,500 ریال

مدل : E043 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL054

روشویی کابینتی دیواری مدل EL054
25,500,000 ریال
21,675,000 ریال

مدل : E054 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC2017

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2017
25,450,000 ریال
21,632,500 ریال

مدل : M2017 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL038

روشویی کابینتی دیواری مدل EL038
25,350,000 ریال
21,547,500 ریال

مدل : E038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL053

روشویی کابینتی دیواری مدل EL053
25,250,000 ریال
21,462,500 ریال

مدل : E053 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCSarno

روشویی کابینتی دیواری مدل MCSarno
25,150,000 ریال
21,377,500 ریال

مدل : MSarno / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL102

روشویی کابینتی دیواری مدل EL102
25,000,000 ریال
21,250,000 ریال

مدل : E102 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL083

روشویی کابینتی دیواری مدل EL083
24,850,000 ریال
21,122,500 ریال

مدل : E083 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCMilano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCMilano
24,800,000 ریال
21,080,000 ریال

مدل : MMilano / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL003

روشویی کابینتی دیواری مدل EL003
24,300,000 ریال
20,655,000 ریال

مدل : E003 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC2029

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2029
23,850,000 ریال
20,272,500 ریال

مدل : M2029 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 53 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 81 سانتیمتر / عرض باکس : 31 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3038

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3038
23,630,000 ریال
20,085,500 ریال

مدل : VT3038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL007

روشویی کابینتی دیواری مدل EL007
23,500,000 ریال
19,975,000 ریال

مدل : E007 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCNapoli

روشویی کابینتی دیواری مدل MCNapoli
22,550,000 ریال
19,167,500 ریال

مدل : MNapoli / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCAtina

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtina
21,750,000 ریال
18,487,500 ریال

مدل : MAtina / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1100
21,600,000 ریال
18,360,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCCaspian

روشویی کابینتی دیواری مدل MCCaspian
21,250,000 ریال
18,062,500 ریال

مدل : MCaspian / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCAilar

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilar
20,750,000 ریال
17,637,500 ریال

مدل : MAilar / عمق کابینت : 37 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC2018

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2018
20,700,000 ریال
17,595,000 ریال

مدل : M2018 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3047
20,030,000 ریال
17,025,500 ریال

مدل : VT3047 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCAnjela

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAnjela
20,000,000 ریال
17,000,000 ریال

مدل : MAnjela / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCAilin

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilin
19,500,000 ریال
16,575,000 ریال

مدل : MAilin / عمق کابینت : 40-42 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1016

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1016
19,500,000 ریال
16,575,000 ریال

مدل : M1016 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1006

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1006
19,400,000 ریال
16,490,000 ریال

مدل : M1006 / عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCRudano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCRudano
19,100,000 ریال
16,235,000 ریال

مدل : MRudano / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50-55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1800

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1800
17,100,000 ریال
14,535,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان