روشویی گلسار فارس

روشویی گلسار فارس - پارمیس درجه1

روشویی پایه دار  مدل  پارمیس درجه1
4,420,000 ریال
4,420,000 ریال

طول : 605 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - آکوا 58 درجه1

روشویی پایه دار  مدل  آکوا 58 درجه1
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - آکوا نیم پایه درجه1

روشویی پایه دار  مدل  آکوا نیم پایه درجه1
3,930,000 ریال
3,930,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس