روشویی چینی کرد

روشویی چینی کرد - آرتا نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه مدل آرتا نیم پایه درجه1
9,091,000 ریال
9,091,000 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه مدل کانسپت نیم پایه درجه1
8,628,000 ریال
8,628,000 ریال

عرض : 405 میلیمتر / عمق : 525 میلیمتر / ارتفاع : 455 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - دافنه 56 درجه1

روشویی پایه دار مدل دافنه 56 درجه1
7,541,000 ریال
7,541,000 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - ویولا 60 درجه1

روشویی پایه دار مدل ویولا 60 درجه1
6,628,000 ریال
6,628,000 ریال

عرض : 600 میلیمتر / عمق : 410 میلیمتر / ارتفاع : 860 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - مونیکا 50 درجه1

روشویی پایه دار مدل مونیکا 50 درجه1
6,114,000 ریال
6,114,000 ریال

عرض : 505-620 میلیمتر / عمق : 425-505 میلیمتر / ارتفاع : 865-890 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - ژاسمین 54 درجه1

روشویی پایه دار مدل ژاسمین 54 درجه1
6,041,000 ریال
6,041,000 ریال

عرض : 458-555-630 میلیمتر / عمق : 400-483-530 میلیمتر / ارتفاع : 840-840-845 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - آرین 57 درجه1

روشویی پایه دار مدل آرین 57 درجه1
5,995,000 ریال
5,995,000 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - کاملیا 45 درجه1

روشویی پایه دار مدل کاملیا 45 درجه1
5,269,000 ریال
5,269,000 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر / عمق : 375-445-505 میلیمتر / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - لاندیس 45 درجه1

روشویی پایه دار مدل لاندیس 45 درجه1
5,269,000 ریال
5,269,000 ریال

عرض : 450-560-595 میلیمتر / عمق : 358-440-460 میلیمتر / ارتفاع : 820-862-855 میلیمتر .

روشویی چینی کرد