روشویی آرمیتاژ

روشویی آرمیتاژ - رویال68

روشویی پایه دار مدل رویال68
7,878,000 ریال
7,878,000 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - اورانوس53

روشویی پایه دار مدل اورانوس53
4,900,000 ریال
4,900,000 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر / عرض : 435-495-540 میلیمتر / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آدنیس55

روشویی پایه دار مدل آدنیس55
4,405,000 ریال
4,405,000 ریال

طول : 540-660 میلیمتر / عرض : 430-485 میلیمتر / ارتفاع : 845-910 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آپادانا55

روشویی پایه دار مدل آپادانا55
4,346,000 ریال
4,346,000 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - نسترن50

روشویی پایه دار مدل نسترن50
4,159,000 ریال
4,159,000 ریال

طول : 490-580 میلیمتر / عرض : 420-490 میلیمتر / ارتفاع : 810-855 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آریا60

روشویی پایه دار مدل آریا60
4,064,000 ریال
4,064,000 ریال

طول : 485-570 میلیمتر / عرض : 420-510 میلیمتر / ارتفاع : 815-885 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی پایه دار مدل آمیکا40
3,628,000 ریال
3,628,000 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ