روشویی کابینتی اکونومی - آنتیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آنتیک زمینی

15,750,000 ریال
14,175,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آلور زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آلور زمینی

15,750,000 ریال
14,175,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آلور دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آلور دیواری

14,105,000 ریال
12,694,500 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آرشا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آرشا دیواری

13,315,000 ریال
11,983,500 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - نانسی کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل نانسی کلاسیک

12,830,000 ریال
11,547,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آرالیا ماهگونی جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا ماهگونی جدید

12,700,000 ریال
11,430,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - الیو زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو زمینی

12,670,000 ریال
11,403,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - سارنو دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل سارنو دیواری

12,385,000 ریال
11,146,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - میلانو موج

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو موج

12,295,000 ریال
11,065,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - فلورا کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا کلاسیک دیواری

12,245,000 ریال
11,020,500 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - میلانو فارسی زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو فارسی زمینی

12,125,000 ریال
10,912,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - درنا زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا زمینی

12,095,000 ریال
10,885,500 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیلین جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلین جدید

12,090,000 ریال
10,881,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آسپن پازل

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن پازل

12,045,000 ریال
10,840,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آروین دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آروین دیواری

11,700,000 ریال
10,530,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آرالیا حصیری

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا حصیری

11,545,000 ریال
10,390,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیلار کوبیسم

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار کوبیسم

11,465,000 ریال
10,318,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیدل ونگه

روشویی کابینتی دیواری مدل آیدل ونگه

11,225,000 ریال
10,102,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - الیو دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو دیواری

10,880,000 ریال
9,792,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آتیلا خشت

روشویی کابینتی دیواری مدل آتیلا خشت

10,680,000 ریال
9,612,000 ریال

عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - فلورا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا دیواری

10,575,000 ریال
9,517,500 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - کاکتوس دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل کاکتوس دیواری

10,480,000 ریال
9,432,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیدل سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل آیدل سفید

10,315,000 ریال
9,283,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 53 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - ساترون مستطیل

روشویی کابینتی دیواری مدل ساترون مستطیل

10,230,000 ریال
9,207,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - ژوپیتر دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل ژوپیتر دیواری

10,215,000 ریال
9,193,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - ناپولی

روشویی کابینتی دیواری مدل ناپولی

10,190,000 ریال
9,171,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - درنا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا دیواری

10,085,000 ریال
9,076,500 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیلین صفحه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلین صفحه دار

9,975,000 ریال
8,977,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آنیتا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آنیتا دیواری

9,735,000 ریال
8,761,500 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - لیندا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل لیندا دیواری

9,640,000 ریال
8,676,000 ریال

عمق کابینت : 43-45 سانتیمتر / طول کابینت : 65-75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - فلت دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلت دیواری

9,165,000 ریال
8,248,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیلار دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار دیواری

9,020,000 ریال
8,118,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - نانسی دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل نانسی دیواری

8,975,000 ریال
8,077,500 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آیلار قید دار

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار قید دار

8,790,000 ریال
7,911,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - میلانو فارسی دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو فارسی دیواری

8,170,000 ریال
7,353,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - تولیپ دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل تولیپ دیواری

7,485,000 ریال
6,736,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آتیلا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آتیلا دیواری

7,275,000 ریال
6,547,500 ریال

عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - آندره زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آندره زمینی

7,220,000 ریال
6,498,000 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 68 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - rolex

روشویی کابینتی دیواری مدل rolex

12,900,000 ریال
11,610,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - nova

روشویی کابینتی دیواری مدل nova

12,750,000 ریال
11,475,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - AF26

روشویی کابینتی دیواری مدل AF26

12,500,000 ریال
11,250,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - artin

روشویی کابینتی دیواری مدل artin

12,000,000 ریال
10,800,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - alto

روشویی کابینتی دیواری مدل alto

11,500,000 ریال
10,350,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - AF27

روشویی کابینتی دیواری مدل AF27

11,100,000 ریال
9,990,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - maya

روشویی کابینتی دیواری مدل maya

9,360,000 ریال
8,424,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - tulip

روشویی کابینتی دیواری مدل tulip

8,650,000 ریال
7,785,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر

کابینت دستشویی اکونومی

روشویی مروارید

روشویی گلسار فارس

دستشویی چینی کرد

روشویی مدرن

روشویی طرح چوب

روشویی پی وی سی

pvc cabinet basin